ŞARTLAR & KURALLAR

Genel

Aşağıdaki Satış ve Teslim Genel Şart ve Koşulları müşteri ve CNK OTO AKSESUAR arasındaki bütün iş ilişkilerinde geçerli olacaktır. Verdiği siparişler müşteri için bağlayıcıdır. Yazılı bir anlaşma ile bağlayıcı olmayan hiç bir ek şart kabul edilemez. Eğer şartlar ve koşullar bir sözleşmeyle karara bağlanmışsa sözleşme şartları geçerlidir


Teklifler, Fiyatlar

Siparişlerde o gün için geçerli CNK OTO AKSESUAR fiyatları uygulanacaktır.Fiyatlara nakliye giderleri dahil değildir. Katma değer vergisi yasal şartlara göre ayrıca hesaplanacaktır. Teslimatlar ve hizmetler makul ölçüde değişikliklere tabi olabilirler.


Nakliye, Teslimat

Ürünler sigortasız olarak gönderilirler, her hangi bir durumda maliyet ve risk müşteriye aittir. Bu koşul, taşıma ücreti ödendiği hallerde ve taşıma şeklinin kimin tarafından seçildiğine bakılmaksızın geçerli olacaktır.Taşıma sigortası sadece müşterinin açık talebi üzerine yaptırılır. Ortaya çıkan maliyetler müşteri tarafından karşılanır. Aksi yazılı olarak karara bağlanmadıkça, nakliyeden doğan fiyat risklerinin sorumluluğu müşteriye aittir; Ürünün nakliyesinin müşteri sebepleriyle geciktirilmesinden doğan nakliye fiyat farklılıkları müşteriye aittir. Aksi yazılı olarak karara bağlanmadıkça CNK OTO AKSESUAR nakliye şeklini ve rotayı seçebilir ve and kendi şartlarına bağlı olarak en ucuz ya da en hızlı nakliyeyi seçme yükümlülüğü yoktur. Aksi yazılı olarak karara bağlanmadıkça, belirtilen yükleme ve teslimat süreleri bağlayıcı değildir. Nakliye müşteri tarafından sağlanacaksa , teslimat zamanı sorumluluğu kendine ait olur. Gecikmeler varsa CNK OTO AKSESUAR'e zamanında bildirilmelidir. Oluşan masraflar müşteri tarafından karşılanır.


Hasarların bildirimi

Müşteri teslim aldığı malzemeyi hemen kontrol etmelidir. Eksik ya da hatalı teslimatle ve belirgin kusurlar en geç 3 gün içinde CNK OTO AKSESUAR'e yazılı olarak bildirilmelidir. Bildirimde iddia edilen hata ya da kusur tam olarak ifade edilmelidir. Hasarlı malzemeler zamanında bildirilmezse, gönderi kabul edilmiş sayılır ve hasarlar garanti kapsamına alınmaz.


Garanti

Zamanında ve doğru bildirim yapılmışsa müşterinin tercihine göre mal değişimi ya da para iadesi yapılabilir. CNK OTO AKSESUAR garanti kapsamında çözüm sunmalıdır. Eğer CNK OTO AKSESUAR garanti yükümlülüğüne uymazsa müşteri sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Diğer talepler, doğrudan ya da dolaylı hasarlarda, kanunların izin verdiği oranda dışarıda bırakılacaktır. Garanti koşullarının yerine getirilmesi diğer parçaları etkilemeyecektir.


Geri gönderme

Teslim alınan malzemeler ancak CNK OTO AKSESUAR'in izni ile geri gönderilebilir. Bu şartlar altında CNK OTO AKSESUAR geri ödeme yapacaktır.Müşteri malzemenin geri kabulüyle ilgili herhangi bir iddiada bulunamaz. Malzemelerin CNK OTO AKSESUAR tarafından geri alınmasının kabulü durumunda, sevkiyat ve diğer masraflar için ücret talep etme hakkını saklı tutar.


Sorumluluk dışı koşullar

Gümrükte ve ajansta yaşanan ihmaller CNK OTO AKSESUAR'in sorumluluğu dışındadır. Yukarıda belirtilen şartlar ışığında doğan sorumluluklar dışında müşteri tarafından iddia edilen hiç bir sorumluluk kabul edilemez.


Ödeme

Mal teslimatları için faturalar, yapılan ilgili anlaşmalar uyarınca ödenecektir . Ödeme süresinin “taraflar arasında yazılı anlaşma varsa” fatura tutarlarının tüm ödemeleri derhal faturanın alınmasından sonra olacak ve kesintiler olmaksızın yapılacaktır . W & H ‘in talebi üzerine ödeme modu teslim sırasında değiştirilebilir. Giderler müşteri tarafından karşılanacaktır. Ödemelerin gecikmesi durumunda gecikme faiz oranı %8 olacaktır. CNK OTO AKSESUAR tarafından yazılı olarak kabul edilmemiş hiçbir müşteri iddiası dikkate alınmayacaktır. Müşteri artık düzenli bir işte çalışmıyorsa, zorlayıcı şartlar altındaysa, bir çek ya da seneti protesto olmuşsa, ödemeleri yavaşlamış ya da devam etmiyorsa, iflas davası varsa ya da mal varlığına el koyulma durumu söz konusuysa, daha önce yapılan ödeme anlaşmasına bakılmaksızın CNK OTO AKSESUAR borcun tamamını talep etme hakkına sahiptir. Aynı şartlar müşterinin kredibilitesinin şüpheli göründüğü durumlarda da geçerlidir.Böyle bir durumda CNK OTO AKSESUAR ek olarak, ön ödeme ve güvenliğini sağlamak için sözleşmeyi feshetme ve ödemeden kaynaklanan zarar için tazminat talep etme hakkına sahiptir.Müşteri satın alma sözleşmesinden doğan hakları CNK OTO AKSESUAR'in yazılı izni olmadan üçüncü kişilere devredemez.


Mülkiyet hakkı

Müşteri satın alma bedelini ödeme, masrafların giderilmesi vb.gibi üzerine düşen bütün görevleri yerine getirene kadar malın mülkiyeti CNK OTO AKSESUAR'e aittir. Mallar yeniden satılırsa müşteri mülkiyet hakkı CNK OTO AKSESUAR'e ait olan malın satışından doğan alacakları tahsis etmek zorundadır. Müşteri atama ve alacak işlemlerini kayıt altına almalı ve talep ettiğinde CNK OTO AKSESUAR'e beyan edebilmelidir. Atama CNK OTO AKSESUAR tarafından kabul edilmelidir. Atamayla ilgili ücret ve/veya varsa vergi masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır ve müşteri CNK OTO AKSESUAR zarar görmesini engelleyecektir. CNK OTO AKSESUAR yapılan atamayı ifşa ve atamadan doğan alacakları toplamaya yetkilidir. Müşteri mülkiyet hakkı saklı malları doğal afet gibi durumlara karşı sigortalamak ve gerekirse bunu CNK OTO AKSESUAR'e kanıtlamak zorundadır. Müşteri, eğer varsa, sigorta taleplerini CNK OTO AKSESUAR'e tahsis eder. Ayrıca, müşteri malları CNK OTO AKSESUAR talimatlarına göre depolamak zorundadır. Müşteri mülkiyet hakkı saklı malları dikkatli kullanmak zorundadır. Bakım ve inceleme gerekirse,müşteri maliyetleri kendisine ait olmak üzere , bu işlemleri düzenli olarak yaptıracaktır.


Medikal ürünler

Müşteri medikal ürünlerin dağıtımıyla ilgili Medikal Ürünler Satatüsü ya da Medikal Cihaz Uyarı Sistemi Rehberi gibi ulusal, Avrupa ve uluslararası yönetmelikleri bildiğini ve uyacağını taahhüt eder. Ayrıca müşteri, yürürlükte olan ukusal ,uluslararası ve Avrupa yönetmeliklerine göre mağaza açabilme, tıbbi ürün ticareti yapabilme yetkisine ve yeterliliğine sahip olduğunu doğrulamalıdır.


Fikri Mülkiyet

Teklifler ve projelerin yanı sıra ilgili çizimler, şemalar ve açıklamaların fikri mülkiyet hakkı CNK OTO AKSESUAR' e aittir, izin alınmadan kullanılamaz ve çoğaltılamaz.


İhracat

Müşteri yeniden ihracat için CNK OTO AKSESUAR''den yazılı izin almalıdır.


Paketleme

CNK OTO AKSESUAR kanunen yükümlü olduğu ölçüde taşıma paketlerini geri alabilir ve müşteri kullanılmış paketlerin geri gönderilme masraflarını karşılamalıdır.


Mücbir Sebepler

Mücbir sebeplerden doğan olaylar neticesinde CNK OTO AKSESUAR teslim tarihini makul bir süre ertelemeye ya da sözleşmeyi kısmen veya tamamen iptal etmeye yetkilidir. Mücbir sebepler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte şu şekilde sıralanabilir: deprem, yıldırım, don, fırtına, sel gibi doğal afetler, kanunlar,savaş, yetkililerin eylemleri, ulaşımda kesinti, ihracat ya da ithalat yasakları, uluslararası ödeme kısıtlamaları, hammadde yetersizliği, enerji kesintileri, yangın, patlama, sabotaj, grev gibi üretimi engelleyecek faktörler.


Bilgi Koruma Kanuna İzin Verilmesi

Müşteri veri tabanına girdiği bilgilerin CNK OTO AKSESUAR tarafından , toplanabileceğini, işlenebileceğini ve pazarlama ya da diğer amaçlarla kullanılabileceğini kabul eder. Bu izin gelecekte müşteri tarafından iptal edilebilir.


Son Hükümler

Avusturya kanunları ve bu kanunlarla çatışma yaşanan durumlar dışında Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları uygulanacaktır. Sözleşmeden doğan doğrudan ya da dolaylı tüm ihtilaflarda bölge mahkemeleri yetkilidir. Teslimat ve ödeme yeri CNK OTO AKSESUAR'in tescilli ofisleri olacaktır.Sözleşmenin veya yukarıda bahsedilen Şart ve Koşulların bir bölümü hükümsüz kılınsa bile, geri kalan koşullar bu durumdan etkilenmeyecektir. Kısmen ya da tamamen etkisiz kılınan hüküm ekonomik sonuçları en yakın şekilde karşılayan başka bir hükümle yer değiştirilmelidir. Sözleşmedeki herhangi bir değişiklik, CNK OTO AKSESUAR ve müşteri arasında yazılı olarak yapılmalıdır. Bu da yazılı bir gereksinim feragatıyla uygulanmalıdır.